MATICE ZAŠOVSKÁ VÁS ZVE

MATICE ZAŠOVSKÁ VÁS ZVE

1.  a 8. září do kláštera na

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

a 21. září do KD Zašová na přednášku

ŽIVOT V KLÁŠTEŘE?

1)      DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Zašovský klášter zde stojí bezmála 300 let, ale jen zlomek té doby sloužil svému původnímu účelu. V naší zemi však najdeme i klášter, který letos slaví neuvěřitelných 1025 let svého trvání – klášter v Praze Břevnově.  Ještě starší byl klášter benediktinek při kostele sv. Jiří na Hradě, ovšem ten postihl stejný úděl jako klášter zašovský – byl z rozhodnutí Josefa II. v roce 1782 zrušen, a to navzdory své unikátnosti. V klášterním kostele byli pohřbíváni Přemyslovci, je zde i hrob sv. Ludmily – první ženy naší psané historie. Zakladatelka kláštera ctihodná Mlada vyjednala na své diplomatické cestě do Říma roku 965 příslib vzniku samostatného pražského biskupství, což pak mělo i zásadní význam politický a nesmírně to posílilo suverenitu a vůbec další bytí přemyslovského státu. Abatyším svatojiřského kláštera dokonce příslušelo právo korunovat české královny…

To vše zmiňuji záměrně, abychom si uvědomili jisté souvislosti. 28. října oslavíme sto let republiky, o měsíc dříve Den české státnosti, čili svátek našeho zemského patrona – sv. Václava. Dobrá příležitost uvědomit si, jaké jsou kořeny naší civilizace, z čeho vyrostl náš stát, a nejen náš stát.

V těchto dnech se na průčelí našeho kláštera objevila vlajka, která barvou a kruhem z 12 hvězd odkazuje na symboly EU. Uvnitř hvězdného kruhu vidíme obrysy stylizovaného historického města. Jedná se o znak celoevropské akce známé pod anglickou zkratkou EHD, v českém překladu: DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. V naší republice EHD organizačně zajišťuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, na jehož webu se můžeme dočíst, že podstatou a cílem této kulturně osvětové akce je: „hledání cest ke kořenům naší civilizace, hledání identity jedince v globalizujícím se světě“. Myslím, že my ty kořeny hledat nemusíme. Jsou známé, stačí si je pouze připomenout. Ostatně sv. Benedikt, podle jehož řeholních pravidel žije už 1025 let i nejstarší český klášter, je zván patronem Evropy.

Pro každý ročník EHD je vyhlášeno nové téma. To letošní zní: SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ, SPOLEČNÉ HODNOTY. K takovému zadání se jako Matice zašovská rádi hlásíme, protože křesťanské kláštery ono společné dědictví a společné hodnoty Evropy symbolizují více než dobře.

Zapojit se do této celoevropské akce však neznamená pouze uhradit registrační poplatek a vyvěsit vlajku. Vyplývá z toho především závazek propagovat a zpřístupnit veřejnosti danou kulturní památku, a to zvláště v případě, že běžně přístupná není. Proto v sobotu 1. a 8. září bude možnost účastnit se KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA. Začátek vždy každou celou hodinu – první v 9, poslední v 17 hodin.

 

2)      PŘEDNÁŠKA „ŽIVOT V KLÁŠTEŘE?“

Po celý měsíc září se v rámci EHD konají různé přednášky a jiné doprovodné akce. My se budeme tematicky držet klášterů a života v nich. Naše pozvání přijal a z pražského Břevnova k nám do Zašové přijede arciopat PROKOP SIOSTRZONEK. Jeho přednáška „Život v klášteře?“ se uskuteční v pátek 21. září od 18 hodin v sále KD Zašová. Na místě bude také možnost koupit nebo si objednat jeho novou knihu Osudy.

P. Siostrzonek působil v r. 1985 jako kaplan ve Valašském Meziříčí a asi 3 měsíce zastupoval nemocného pana faráře P. Karafiáta v Zašové. Když měl odejít do nového působiště ke sv. Mořici do Olomouce, moc se mu z Valašska, jak sám přiznává, nechtělo.

V té době již byl členem řádu benediktinů. Protože však mužské řády byly v ČSSR zakázané, byl po nástupu do Olomouce mnohokrát vyslýchán policií. P. Siostrzonek se nenechal vydírat, odmítl spolupracovat se státní bezpečností a trest se dostavil okamžitě: zákaz vykonávat kněžské povolání. Azyl pak našel na Valašsku. Žil v podnájmu ve Val. Meziříčí a pracoval v Tesle Rožnov… Po listopadu 1989 byl jmenován převorem a obnovoval řeholní život v našem nejstarším klášteře – v Břevnově. V loňském roce se stal jeho 61. opatem. Bývaly „teslák“ a srdcem Valach tak stojí v čele památného kláštera, který na samém počátku našich národních dějin společně založili v lesích za Prahou u pramene potoka Brusnice Slavníkovec biskup sv. Vojtěch a Přemyslovec kníže Boleslav II.

P.  Siostrzonka můžete znát z televize i z rozhlasu. Přijďte se s ním seznámit také osobně. Srdečně zveme.