Zašovské noviny – duben 2018

První veřejná členská schůze Matice zašovské

Následkem národního obrození vznikaly spolky podporující domácí kulturu, vzdělání a literární tvorbu v mateřském jazyce a tyto spolky se často označovaly jako „matice“.  Ze školních vědomostí se nám vybaví nejspíše Matica slovenská, ale existovala a stále existuje také Matice moravská, česká, slezská, Matice školská, cyrilometodějská… Matice jsou však také spolky dobrovolníků působící při některých poutních místech. Ani těmto „poutním“ maticím neschází znaky matic předešlých: obsahují jak prvek osvětový, tak i vlastenecký. Starodávně znějící termín „matice“ vyjadřuje důvěrný, až rodinný vztah členů ke svému spolku, ale především k danému poutnímu místu – takřka „mateřskou“ starostlivost. Matice nahlíží na poutní místo v širokých souvislostech a s důrazem na slovo „poutní“.

Každá z našich poutních matic byla a je svébytným subjektem, není nad nimi žádný zastřešující orgán. Nejde tedy o nějaké místní organizace, jakési jednotné „centrální matice“ – nic takového neexistuje. Navzdory podobně znějícímu názvu i zaměření je každá matice originál s vlastní historií, vývojem i náplní činnosti. Matice při poutních místech jsou spolky občanské, nepodléhají jako spolek žádné církevní instituci a vedení těchto spolků se neodpovídá nikomu jinému než vlastním členům. 

Činnost všech matic komunistický režim svého času zakázal, datum obnovy těchto spolků byl však různý. Jako poslední z moravských matic byla nově založena naše místní Matice zašovská. Jsme nováčkem mezi všemi. Nejmenší jak počtem členů, tak i krátkou historii, jakož i nepatrnými prostředky, kterými disponujeme. Je nám ctí, že můžeme právě my u nás v Zašové spolu s blízkou Maticí radhošťskou spolupořádat letošní pouť zástupců všech matic z moravských poutních míst. Jsme sice nejmenší, ale naše cíle a ideály jsou podobné jako u všech těch slavných, velkých a na historii i na členstvo bohatých sesterských matic. Také my chceme přispět k povznesení našeho poutního místa a věříme, že i tato matiční pouť se stane jedním z dalších kroků na cestě k návratu Zašové mezí známá poutní místa Moravy.

Poutního setkání v neděli 15 dubna se můžete účastnit i vy. Začínáme mší v 10.30 (mons. Jan Peňáz) a také následující výklad v kostele a prohlídka kláštera jsou veřejně přístupné. Odpolední program v sále KD je již pouze pro pozvané a předem zaregistrované poutníky z řad členů matic. Poutní setkání bude ukončeno společnou návštěvou Stračky.

Týž den – 15. dubna v 17 hodin – se v KD uskuteční I. veřejná členská schůze Matice zašovské, na kterou jste srdečně zváni. Na programu bude odborný výklad o historii trinitářského řádu i kláštera, téma podpory církevní turistiky a prezentace zajímavých míst v blízkém okolí. Následovat bude rekapitulace dosavadní činnosti spolku a ozřejmení jeho možností v záležitosti revitalizace areálu kláštera.

Po schůzi si budete moci prohlédnout probíhající výstavu obrazů Františka Gajduška, která bude pouze pro tento den rozšířena o jeho další obrazy vystavené přímo v sále kulturního domu.

Za Matici zašovskou – Josef Krůpa