Zašovské noviny – září 2017

Klášter v rukách veřejnosti

Matice zašovská zahájila svou veřejnou činnost letos v květnu uspořádáním benefičního koncertu s příslibem, že výtěžek z akce bude použit na zamýšlenou revitalizaci vnitřního klášterního nádvoří – tzv. rajského dvora. Získali jsme takto přes 20 tisíc korun. Peníze jsou uloženy na transparentním účtu u Fio banky, kde se částka dalšími dary zvýšila na zhruba 50 tisíc. Dnes už je opět o něco menší, protože z těchto peněz jsou a budou proplaceny některé náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti. Obec totiž na doporučení památkářů započala práce na demolici nevhodné vestavby do rajského dvora – což je první předpoklad jeho budoucí obnovy.
V průběhu léta se náš klášter otevřel veřejnosti ještě dvakrát – v den tradiční pouti a při Zašovkých slavnostech, kdy do jeho pustých zdí v rámci programu „Dny evropského dědictví“ zavítali především přespolní návštěvníci. Na požádání rádi vyjdeme vstříc i zájemcům mimo takovéto oficiální akce. Tímto způsobem jsme např. umožnili prohlídku kláštera zájezdu z děkanátu Uherské Hradiště, jehož účastníky byli i naši dva bývalí faráři – o. Karel Šenk a o. Vojtěch Daněk.

Díky vstřícnosti místní tiskárny Grafia Nova jsme vydali nové pohlednice Zašové. Také propagace našeho poutního místa je totiž v souladu s účelem a posláním našeho spolku. K šíření povědomí o zašovském klášteře zvláště v odborných kruzích jistě přispěje i diplomová práce Mgr. Pavly Šebestové, která si ještě jako posluchačka Fakulty architektury VUT v Brně problém revitalizace zašovského kláštera vybrala jako téma své absolventské práce. (Název její „diplomky“ jsem si vypůjčil jako nadpis svého dnešního příspěvku.)   

V památkově chráněné části klášterní budovy probíhají práce na stavebně-historickém průzkumu, který už nyní mimo jiné potvrdil naši hypotézu, že v době trinitářské  byl klášter propojen s kostelem také v úrovni I. patra, a to nejen přes otevřenou oratoř, ale také tak, že se dalo přímo z kláštera projít na kostelní kůr, respektive ke schodišti vedoucímu do věží.

Náš spolek získal významnou posilu – na zářijové schůzi byl hlasy všech přítomných přijat za řádného člena Matice historik Mgr. Jan Matyáš, který s námi už delší dobu aktivně spolupracuje.

Na první říjnovou neděli jsme k nám do Zašové pozvali amatérský divadelní soubor farníků z Holešova, který vystoupí v našem kostele s autorskou hrou z trinitářské doby i trinitářského prostředí. Hra má název Přítel z Maghrebu a představení se uskuteční nebo už uskutečnilo (zaleží, kdy se vám dostalo do rukou toto číslo novin) v neděli 1. října.  Představení je součástí širšího programu prvního (zkušebního) ročníku „lidovecké pouti“.   

Pro případné dárce zveřejňuji  číslo účtu Matice zašovské: 2901231219 /2010

Účet je zřízen jako transparentní, takže na něj můžete nejen přispívat, ale také on-line sledovat, kdy a na jaký účel z něj peníze odešly.  Za každou formu podpory našeho snažení ve věci obnovy klášterního areálu  Vám děkujeme.

Josef Krůpa